P R E S T A T A I R E S
Fleurs & Robe 

Akane Frane liktr.ee/akane.frane  @akane.frane

Directrice artistiqueAlexandra Macré
Maquillage Dounia Loud          dounialoud.fr             @dounialoudModèleSoizic
Photographe

Stéphane Macré stephanemacre.fr @stephanemacre